Friday, October 24th:
October 25-26th:
Thursday, October 30th:
Saturday, November 1st:
Sunday, November 2nd:
SPORTSPLEX SPONSORS